KIỂM ĐỊNH XE NÂNG NGƯỜI

1400000

Kiểm định an toàn xe nâng người là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của xe nâng người theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn đối với thiết bị.
Quy trình kiểm định xe nâng người được áp dụng là QTKĐ 18-2016 /BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH.
– Kiểm định thiết bị theo quy định bao gồm:
+ kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng.
+ Kiểm định định kỳ xe nâng người là 01 năm/ 1 lần
+ Kiểm định bất thường Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của xe nâng người