KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG

1100000

Kiểm định an toàn xe nâng hàng là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của xe nâng hàng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn đối với thiết bị.
Quy trình kiểm định xe nâng hàng được áp dụng là QTKĐ 17-2016 /BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH.
– Kiểm định thiết bị theo quy định bao gồm:
+ kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng.
+ Kiểm định định kỳ xe nâng hàng là 2 năm/ 1 lần; Đối với xe nâng hàng đã sử dụng trên 10 năm thời hạn kiểm định 1 năm/ 1 lần.
+ Kiểm định bất thường Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của xe nâng hàng.