BÁO CÁO Y TẾ LAO ĐỘNG CẤP CƠ SỞ

Báo cáo y tế lao động của cơ sở lao động theo quy định:
– Nơi nhận báo cáo: Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Trung tâm y tế) nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động.
– Thời gian nộp báo cáo y tế lao động của cơ sở:
a) Trước ngày 05 / 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;
b) Trước ngày 10 / 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.
– Mẫu báo cáo y tế lao động theo phụ lục 8 – Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT tải tại đây.