KIỂM ĐỊNH NỒI HƠI

#Tại sao phải kiểm định nồi hơi ? 

#QTKĐ: 01-2016/BLĐTBXH

 

1. Nồi hơi các loại thuộc Danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 30/ 12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Quy định tại Điều 45 – Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh như sau:
– Lập kế hoạch và tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định của pháp luật.
– Báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương trước 15/12 hàng năm về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở;
– Lưu giữ hồ sơ, tài liệu theo QCVN: 01 – 2008/BLĐTBXH (Người sử dụng nồi hơi, bình chịu áp lực phải lập sổ theo dõi quản lý nồi hơi, bình chịu áp lực trong đó bắt buộc có các nội dung quản lý như Lịch bảo dưỡng, tu sửa, kiểm tra vận hành, kiểm định… Tổ chức thực hiện kiểm tra vận hành, kiểm định đúng thời hạn.)

3 Quy trình kiểm định nồi hơi #QTKĐ: 01-2016/BLĐTBXH
Khi kiểm định nồi hơi phải tuân thủ quy trình kiểm định QTKĐ: 01-2016/BLĐTBXH, ban hành kèm theo Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bao gồm:
a. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:
Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của nồi hơi, nồi đun nước nóng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.
b. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ
Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của nồi hơi, nồi đun nước nóng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.
– Thời hạn kiểm kỹ thuật an toàn định định kỳ là 02 năm.
– Đối với nồi hơi, nồi đun nước nóng đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.
– Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.
c. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường
– Khi sử dụng lại các nồi hơi và nồi đun nước nóng đã dừng hoạt động từ 12 tháng trở lên;
– Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của nồi hơi và nồi đun nước nóng;
– Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;
– Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.
4. Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định gồm:
– Bơm thử thủy lực;
– Áp kế mẫu, áp kế kiểm tra các loại;
– Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp nội soi;
– Thiết bị kiểm tra chiều dày kim loại bằng phương pháp siêu âm;
– Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp không phá hủy.
– Dụng cụ, phương tiện kiểm tra kích thước hình học;
– Búa kiểm tra;
– Kìm kẹp chì;
– Thiết bị đo điện trở cách điện;
– Thiết bị đo điện trở tiếp địa;
– Thiết bị đo điện vạn năng;
– Ampe kìm;
– Thiết bị đo nhiệt độ;
– Thiết bị đo độ ồn;
– Thiết bị đo cường độ ánh sáng.
5. Khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Doanh nghiệp có sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chấtthuộc danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại Thông tư số 36/2019/TT-LĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội bắt buộc phải khai báo sử dụng theo quy định tại Điều 16 – Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/ 5/2016 của Chính phủ . Vui lòng tham khảo tại đây

6. Một số thao tác kiểm định nồi nơi

 

KIỂM TRA BÊN NGOÀI – SÀN THAO TÁC

KIỂM TRA BƠM NƯỚC

 

KIỂM TRA HOẠT VAN AN TOÀN

KIỂM TRA MẶT SÀN, NÚT PHÒNG NỔ


KIỂM TRA KÍNH THỦY, CÒI BÁO


KIỂM TRA BÊN TRONG CÁC BỘ PHẬN CHỊU ÁP LỰC

 


THỬ NGHIỆM ÁP LỰC

#HSE1