HƯỚNG DẪN – BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG

huong dan 2 #HSE Nguyễn Thành Nhân

Bài viết này nhằm hướng dẫn người sử dụng lao động (doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh, hộ kinh doanh, …) báo cáo tai nạn lao động theo quy định tại Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động.Hướng dẫn cụ thể tại Điều 24- Nghị định 39/2016/NĐ- CP và Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH như sau:
Người sử dụng lao động gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động; báo cáo gửi trước ngày 05/7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 10/01 năm sau đối với báo cáo năm theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định này. Báo cáo gửi bằng một trong các hình thức sau đây: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử.
Như vậy các công việc bắt buộc đối với người sử dụng lao động phải thực hiện gồm:
1. Nộp báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 2 lần (Trước 5/7 và trước 10/1 hàng năm).
2. Mở sổ thống kê tai nạn lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27 /11/2020 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội, Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; cập nhật đầy đủ, kịp thời vào phần mềm cơ sở dữ liệu về tai nạn lao động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kể từ ngày phần mềm hoạt động; trong đó, xác định yếu tố chính gây chấn thương theo danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH.
Danh mục các yếu tố gây chấn thương để phân loại tai nạn lao động tải tại đây.
Mẫu sổ thống kê tai nạn lao động tải tại đây.
3. Định kỳ 06 tháng và hàng năm, người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động được biết (Điều 4 – Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH). Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ, đội, phân xưởng, phòng, ban (đối với các tổ, đội, phân xưởng, phòng, ban có xảy ra tai nạn lao động), tại hội nghị người lao động hằng năm của doanh nghiệp và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có).
Nội dung công bố gồm:
-Số vụ tai nạn lao động, số vụ tai nạn lao động chết người;
– Số người bị tai nạn lao động, số người bị chết do tai nạn lao động;
-Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn;
-Thiệt hại do tai nạn lao động, bao gồm: tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động; các khoản chi về y tế, trả lương trong thời gian điều trị, bồi thường, trợ cấp, chi phí khác; thiệt hại tài sản;
– Sự biến động (về số lượng, tỷ lệ) các số liệu thống kê: Số vụ tai nạn lao động, số vụ tai nạn lao động chết người, Số người bị tai nạn lao động, số người bị chết do tai nạn lao động; Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn; Thiệt hại do tai nạn lao động so với cùng thời kỳ hoặc giai đoạn báo cáo; phân tích nguyên nhân biến động và hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động (bao gồm phân tích về kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động và việc thực hiện kế hoạch).Bài viết này nhằm hướng dẫn người sử dụng lao động (doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh, hộ kinh doanh, …) báo cáo tai nạn lao động theo quy định tại Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động.Hướng dẫn cụ thể tại Điều 24- Nghị định 39/2016/NĐ- CP và Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH như sau:

Người sử dụng lao động gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động; báo cáo gửi trước ngày 05/7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 10/01 năm sau đối với báo cáo năm theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định này. Báo cáo gửi bằng một trong các hình thức sau đây: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử.
Như vậy các công việc bắt buộc đối với người sử dụng lao động phải thực hiện gồm:
1. Nộp báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 2 lần (Trước 5/7 và trước 10/1 hàng năm).
2. Mở sổ thống kê tai nạn lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27 /11/2020 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội, Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; cập nhật đầy đủ, kịp thời vào phần mềm cơ sở dữ liệu về tai nạn lao động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kể từ ngày phần mềm hoạt động; trong đó, xác định yếu tố chính gây chấn thương theo danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH.
3. Định kỳ 06 tháng và hàng năm, người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động được biết (Điều 4 – Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH). Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ, đội, phân xưởng, phòng, ban (đối với các tổ, đội, phân xưởng, phòng, ban có xảy ra tai nạn lao động), tại hội nghị người lao động hằng năm của doanh nghiệp và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có).
Nội dung công bố gồm:
-Số vụ tai nạn lao động, số vụ tai nạn lao động chết người;
– Số người bị tai nạn lao động, số người bị chết do tai nạn lao động;
-Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn;
-Thiệt hại do tai nạn lao động, bao gồm: tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động; các khoản chi về y tế, trả lương trong thời gian điều trị, bồi thường, trợ cấp, chi phí khác; thiệt hại tài sản;
– Sự biến động (về số lượng, tỷ lệ) các số liệu thống kê: Số vụ tai nạn lao động, số vụ tai nạn lao động chết người, Số người bị tai nạn lao động, số người bị chết do tai nạn lao động; Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn; Thiệt hại do tai nạn lao động so với cùng thời kỳ hoặc giai đoạn báo cáo; phân tích nguyên nhân biến động và hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động (bao gồm phân tích về kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động và việc thực hiện kế hoạch).

Các biểu mẫu đính kèm:

Mẫu sổ thống kê tai nạn lao động

Danh mục các yếu tố gây chấn thương để phân loại tai nạn lao động

Mẫu báo cáo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

# HSE Nguyễn Thành Nhân
#HSE NHAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *