Hướng dẫn báo cáo tình BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG

PHỤ LỤC XII: MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TNLĐ CẤP CƠ SỞ (6 THÁNG HOẶC CẢ NĂM) (Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ) Đơn vị báo cáo: (ghi tên cơ sở) Địa chỉ: Mã huyện, quận1: BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG Kỳ báo cáo (6 tháng hoặc cả năm) …năm 2021 Ngày báo cáo: ……………… Thuộc loại hình cơ sở 2(doanh nghiệp): …………………………………………………….. Mã loại hình cơ sở: Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Lĩnh vực sản xuất chính của cơ sở:………3…………………. Mã lĩnh vực: Tổng số lao động của cơ sở: …………. người, trong đó nữ: ………… người Tổng quỹ lương: …………. triệu đồng   I. Tình hình chung tai nạn lao động Tên chỉ tiêu thống kê Mã số Phân loại TNLĐ theo mức độ thương tật Số vụ ( Vụ) Số người bị nạn (Người) Tổng số Số vụ có người chết Số vụ có từ 2 người bị nạn trở lên Tổng số Số LĐ nữ Số người chết Số người bị thương nặng Tổng số Nạn nhân không thuộc quyền quản lý Tổng số Nạn nhân không thuộc quyền quản lý Tổng số Nạn nhân không thuộc quyền quản lý Tổngsố Nạn nhân không thuộc quyền quản lý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Tai nạn lao động 1.1. Phân theo nguyên nhân xảy ra TNLĐ4 a. Do người sử dụng lao động Không có thiết bị an toàn hoặc thiết bị không đảm bảo an toàn Không có phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc phương tiện bảo vệ cá nhân không tốt Tổ chức lao động chưa hợp lý Chưa huấn luyện hoặc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chưa đầy đủ Không có quy trình an toàn hoặc biện pháp làm việc an toàn Điều kiện làm việc không tốt b. Do người lao động Vi phạm nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm việc an toàn Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân c. Khách quan khó tránh/Nguyên nhân chưa kể đến 1. 2. Phân theo yếu tố gây chấn thương5 … 1.3. Phân theo nghề nghiệp6 …. 2. Tai nạn được hưởng trợ cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật ATVSLĐ 3. Tổng số (3=1+2) II. Thiệt hại do tai nạn lao động Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động (kể cả ngày nghỉ chế độ) Chi phí tính bằng tiền (1.000 đ) Thiệt hại tài sản (1.000 đ) Tổng số Khoản chi cụ thể của cơ sở Y tế Trả lương trong thời gian Điều trị Bồi thường /Trợ cấp 1 2 3 4 5 6 ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) _______________ 1 Ghi mã số theo Danh Mục đơn vị hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê. 2 Ghi tên, mã số theo danh Mục và mã số các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành trong báo cáo thống kê. 3 Ghi tên ngành, mã ngành theo Hệ thống ngành kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê. 4 Ghi 01 nguyên nhân chính gây tai nạn lao động. 5 Ghi tên và mã số theo danh Mục yếu tố gây chấn thương. 6 Ghi tên và mã số nghề nghiệp theo danh Mục nghề nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *