HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1

HUÂN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1
(Thời gian huấn luyện lần đầu 24 giờ/ huấn luyện định kỳ 12 giờ)

a) Phân nhóm theo khoản 5, Điều 1- Nghị định 140/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ lao động – thương binh và xã hội.
Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
b) Chương trình, nội dung huấn luyện an toàn, VSLĐ nhóm 1 được quy định tại phụ lục IV kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ: