Category Archives: Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO SỬ DỤNG MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp có sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất thuộc danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại Thông tư số 36/2019/TT-LĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội bắt buộc phải khai báo sử dụng theo quy định tại Điều 3 Nghị định 04/2023/NĐ-CP của chính phủ.

BÁO CÁO Y TẾ LAO ĐỘNG CẤP CƠ SỞ

Báo cáo y tế lao động của cơ sở lao động theo quy định:
– Nơi nhận báo cáo: Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Trung tâm y tế) nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động.
– Thời gian nộp báo cáo y tế lao động của cơ sở:
a) Trước ngày 05 / 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;
b) Trước ngày 10 / 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.
– Mẫu báo cáo y tế lao động theo phụ lục 8 – Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT tải tại đây.

HƯỚNG DẪN – BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG

huong dan 2 #HSE Nguyễn Thành Nhân

Bài viết này nhằm hướng dẫn người sử dụng lao động (doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh, hộ kinh doanh, …) báo cáo tai nạn lao động theo quy định tại Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động.Hướng dẫn cụ thể tại Điều 24- Nghị định 39/2016/NĐ- CP và Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH.

HƯỚNG DẪN- BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Thong-ke-bao-cao-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong

Bài viết này nhằm hướng dẫn Người sử dụng lao động tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro, tự kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Điều 81 Luật ATVSLĐ số 84/2015/QH; thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH