BÁO CÁO Y TẾ LAO ĐỘNG CẤP CƠ SỞ

BÁO CÁO Y TẾ LAO ĐỘNG CẤP CƠ SỞ
Quy định bắt buộc về quản lý sức khỏe người lao động

Việc quản lý, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động phải được thực hiện từ thời điểm người lao động được tuyển dụng và trong suốt quá trình làm việc tại cơ sở lao động.

  1. Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu (tham khảo Điều 7 – 19/2016/TT-BYT)
  2. Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu
  3. Lập, quản lý, bổ sung hồ sơ vệ sinh lao động, hồ sơ sức khỏe cá nhân của người lao động, hồ sơ quản lý tình hình sức khỏe người lao động tại cơ sở lao động, hồ sơ cá nhân bệnh nghề nghiệp (nếu có), hồ sơ sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động (nếu có), theo dõi sức khỏe và diễn biến bệnh nghề nghiệp của người lao động.
  4. Bố trí, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp với sức khỏe người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này.
  5. Bảo đảm cung cấp đủ các công trình vệ sinh, phúc lợi để sử dụng tại nơi làm việc.
  6. Trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện sơ cứu, cấp cứu; tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu và có văn bản phân công người quản lý lực lượng sơ cứu, cấp cứu; tổ chức huấn luyện sơ cứu, cấp cứu.
  7. Báo cáo y tế lao động của cơ sở lao động theo quy định:

– Nơi nhận báo cáo: Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Trung tâm y tế) nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động.

– Thời gian nộp báo cáo y tế lao động của cơ sở:
a) Trước ngày 05 / 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;
b) Trước ngày 10 / 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

– Mẫu báo cáo y tế lao động theo phụ lục 8 – Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT tải tại đây.

HSE Nguyễn Thành Nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *